KIENTRUCVANGvn

Sign in

Trong thời đại kinh tế mở cửa như hiện nay, việc đặt tên công ty bằng tiếng Anh tạo ra những lợi thế nhất định trên con đường đưa công ty vượt ra khỏi biên giới, tiếp cận dễ dàng hơn đến thị trường nước ngoài. …


Cây xanh là vật trang trí không thể thiếu, tại các văn phòng công sở. Thiết kế văn phòng xanh gần đây, còn trở thành xu hướng của văn phòng hiện đại. Nhưng vì sao nên đặt cây xanh trong văn phòng thì nhiều người còn chưa biết lý do. Hôm nay, Kiến Trúc Vàng sẽ cùng các bạn giải thích và đi sâu vào vấn đề trên.


Phong thủy là một trong những yếu tố rất được chú trọng khi đặt tên công ty. Tên công ty tương hợp với bản mệnh sẽ giúp con đường kinh doanh thuận lợi về sau. …


Link bài chi tiết: https://kientrucvang.vn/dat-ten-cong-ty-theo-menh-moc/

Lợi ích của việc đặt tên công ty theo mệnh phong thủy?

Một trong những yếu tố được tham chiếu để đặt tên công ty là phong thủy. …


Bộ sưu tập mẫu thiết kế văn phòng đẹp của Google

Thiết kế văn phòng đẹp của Google Office tại Zurich

Không có gì ngạc nhiên văn phòng Google là một công ty trẻ trung, mới mẻ, có rất nhiều tiền và những nhân viên tận tụy, và một phần bí mật đằng sau những nhân viên này là những thiết kế văn phòng đẹp tuyệt vời mà họ triển khai…

KIENTRUCVANGvn

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store