KIENTRUCVANGvn

Cây xanh là vật trang trí không thể thiếu, tại các văn phòng công sở. Thiết kế văn phòng xanh gần đây, còn trở thành xu hướng của văn phòng hiện đại. Nhưng vì sao nên đặt cây xanh trong văn phòng thì nhiều người còn chưa biết lý do. Hôm nay, Kiến Trúc Vàng sẽ cùng các bạn giải thích và đi sâu vào vấn đề trên.

Bộ sưu tập mẫu thiết kế văn phòng đẹp của Google

Thiết kế văn phòng đẹp của Google Office tại Zurich

Không có gì ngạc nhiên văn phòng Google là một công ty trẻ trung, mới mẻ, có rất nhiều tiền và những nhân viên tận tụy, và một phần bí mật đằng sau những nhân viên này là những thiết kế văn phòng đẹp tuyệt vời mà họ triển khai…

KIENTRUCVANGvn

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store